pl en de

Polska, Europa, Świat

Prawo, bezpieczeństwo, edukacja

Państwo obywatelskie

Analiza projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw

Projektowana ustawa umacnia pozycję pracownika, przede wszystkim nadaje mu narzędzie w postaci powództwa o wydanie orzeczenia zastępującego świadectwo pracy – projektowana ustawa porusza także kwestie mobbingu, w praktyce stosunkowo trudnego do udowodnienia.

Analiza projektu ustawy o Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej (OSE)

OSE nie obciąży bez potrzeby samorządów, a koszt uruchomienia funkcjonowania OSE w proponowanym kształcie miałby zostać pokryty z budżetu państwa ze współudziałem środków Unii Europejskiej.

Ekspertyza prawna projektu ustawy o zmianie ustawy o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych

Jak wynika z Oceny Skutków Regulacji dotyczącej Projektu ustawy, zmiana przepisów spowoduje wzrost wydatków obronnych o 117 mld 217 mln zł w ciągu 10 lat. Należy zwrócić uwagę na dotychczasowe nieprawidłowości związane z procesem legislacyjnym. Projekt ustawy nie został przekazany do zaopiniowania m.in. Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych. Zwiększy się również limit stanowisk etatowych żołnierzy do wysokości 200 tys.

Ekspertyza prawna w sprawie projektu ustawy o Funduszu Dróg Samorządowych

Poza obraną ścieżką legislacyjną – projektu poselskiego, umożliwiającego ominięcie konsultacji publicznych oraz okoliczności wymienionych powyżej, wątpliwości przede wszystkim budzą: uzasadnienie projektu - pomijającego istotne społecznie kwestie, pogłębienie stosunkowo wysokiego udziału podatków i opłat w końcowej cenie paliwa oraz wprowadzenie opłaty w praktyce zbieżnej z istniejącą opłatą paliwową.

Ekspertyza prawna dotycząca projektu ustawy prawo wodne

Projekt ustawy należy ocenić negatywnie. M.in. powołanie nowej osoby prawnej Wód Polskich i nałożenie na nią olbrzymiej liczby obowiązków nie jest rozwiązaniem w pełni właściwym. Może dojść do nadmiernego obłożenia i tym samym jej przeciążenia, a konsekwencji czego pojawia się groźba znaczącego wydłużenia czasochłonności realizowanych przez nią zadań.

Ekspertyza prawna oceny zgodności z Konstytucją ustawy o Sądzie Najwyższym

Ustawa gruntowanie modyfikuje funkcjonowanie SN, a także sposób powoływania na stanowiska sędziów SN. Należy podkreślić, że kluczowe prace legislacyjne nad projektem trwały zaledwie jeden dzień. Łącznie zmianom w zakresie struktury działania naczelnego organu władzy sądowniczej w Polsce poświęcono tylko 8 dni. Zbagatelizowano wskazywane przez ekspertów uwagi do projektu oraz protesty obywateli.

Ekspertyza prawna w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy prawo prasowe

W Projekcie ustawy utrzymana zostaje zasada, zgodnie z którą dziennikarz nie może odmówić osobie udzielającej informacji autoryzacji dosłownie cytowanej wypowiedzi. Dodatkowo dziennikarz nie będzie musiał uzyskać autoryzacji wypowiedzi wygłoszonej publicznie, np. podczas konferencji prasowej lub innego rodzaju wystąpienia publicznego osoby udzielającej informacji. Wprowadzone zostaną również terminy na udzielenie autoryzacji.

Analiza prawna projektu ustawy o zmianie ustawy o Policji

Głównym celem Projektu ustawy jest wprowadzenie zmiany zasad ustalania wysokości uposażenia funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej oraz Biura Ochrony Rządu należnego w okresie choroby, osobistego sprawowania opieki nad chorym dzieckiem lub członkiem rodziny poprzez wprowadzenie prawa funkcjonariusza do zachowania 100% uposażenia w przypadku choroby podczas zwolnień lekarskich trwających łącznie nie dłużej niż 30 dni w roku kalendarzowym.

Analiza prawna dotycząca projektu ustawy prawo o elektromobilności i paliwach alternatywnych

Paliwa alternatywne wymagają specjalnej infrastruktury wykorzystywanej do tankowania, ładowania pojazdów samochodowych napędzanych tymi paliwami. Obecny stan prawny nie daje możliwości do jego pełnego wdrożenia, bez przeprowadzenia szeregu zmian w przepisach związanych z tą dziedziną, jak np. w prawie energetycznym, budowlanym itd. Obowiązujący system prawny nie jest gotowy na wprowadzenia tak daleko posuniętych unowocześnień.

Debata: Wyzwania demokracji - oglądaj na żywo!

Tematem debaty będzie: trójpodział władzy. Spotkanie prowadzi redaktor Przemysław Szubartowicz. Zaczynamy o godzinie 19.00 z Warszawskiego Domu Technika NOT. Serdecznie zapraszamy.

Instytut Idei, nr 12, zima/wiosna 2017 r.

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że jesteśmy wydawcą najnowszego Instytutu Idei. Dwunasty numer kwartalnika „Instytut Idei” zatytułowany jest „(S)prawa Polek”.

Debata: Wyzwania demokracji

Fundacja Państwo Prawa organizuje debatę z cyklu: Wyzwania demokracji z udziałem prof. Henryka Domańskiego i prof. Marka Chmaja.

Analiza prawna obecnych regulacji Ustawy o Trybunale Stanu

Dotychczas obowiązujące regulacje nie gwarantują skutecznego funkcjonowania organu konstytucjonalnego władzy sądowniczej, jakim jest Trybunał Stanu, wobec czego niezbędnym staje się uchwalenie nowej Ustawy.

Analiza możliwych zmian w Kodeksie wyborczym

W przypadku wprowadzenia do systemu wyborczego w Polsce tzw. wariantu listy zamkniętej, wybory do Parlamentu Europejskiego stracą przymiot bezpośredniości. Wymóg ten był do tej pory bezsporny w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego

Ocena prawna tzw. Pakietu Demokratycznego

W ramach funkcjonowania Sejmu RP poprzedniej kadencji Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość złożył poselski projekt uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej określany mianem „pakietu demokratycznego”. W zamierzeniu autorów miał on na celu: wzmocnienie autorytetu Parlamentu i jego funkcji kontrolnych; poprawę jakości procesu legislacyjnego; zwiększenie praw opozycji parlamentarnej

Czy nowe regulacje o elektrowniach wiatrowych są zgodne z Konstytucją?

Ustawa z dnia 20 maja 2016 r. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych wprowadziła zasady lokalizowania, budowy i eksploatacji elektrowni wiatrowych. Jednakże regulacje tej ustawy naruszają liczne zasady określone w najważniejszym w Polsce akcie prawnym, jakim jest Konstytucja RP

Powoływanie członków rad nadzorczych niektórych podmiotów prawnych ustawowe regulacje

W obecnym stanie prawnym spółki z udziałem Skarbu Państwa podlegają regulacjom zawartym w Kodeksie spółek handlowych oraz w ustawach szczegółowych. Zasadniczą cechą odróżniającą spółki prywatne od spółek, w których swoje udziały posiada Skarb Państwa, jest charakter SP - jest to abstrakcyjna osoba prawna reprezentowana przez organ polityczny