pl en de

Polska, Europa, Świat

Prawo, bezpieczeństwo, edukacja

Państwo obywatelskie

Polityka młodzieżowa - sprawozdanie zatwierdzone

Z przyjemnością informujemy, że otrzymaliśmy z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji informację o przyjęciu i zatwierdzeniu w całości sprawozdania z realizacji projektu „Polityka młodzieżowa 2.0. Nic o nas bez nas”. Projekt, którego celem było zwiększenie aktywności w życiu publicznym i obecności w debacie publicznej młodych ludzi, realizowany był przez Fundację Państwo Prawa od stycznia do końca czerwca 2019 r. W ramach projektu odbył się szereg spotkań warsztatowych oraz konferencja podsumowująca, w których to wydarzeniach wzięło łącznie udział 160 uczestników, w dużej mierze członków młodzieżowych rad miejskich oraz młodych aktywistów.

Analiza projektu ustawy o ustanowieniu Święta Narodowego z okazji Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej

Podsumowując, należy zdecydowanie krytycznie odnieść się do takiego sposobu stanowienia prawa przez polski parlament. Prawdopodobnego pogwałcenia konstytucyjnych zasad prawodawczych nie uzasadnia nawet konieczność sprawnego i pilnego procedowania w związku ze zbliżającą się wówczas 100. rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości.

Opinia dotycząca projektu ustawy o zmianie ustawy o służbie zagranicznej oraz ustawy o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów

Poddać pod wątpliwość należy proponowane zmiany. Objęciem obszernego katalogu podmiotów zobowiązanych do przedkładania oświadczeń lustracyjnych, wydaje się zbyt nadgorliwe. Nie sposób znaleźć uzasadnienia do takiej nowelizacji. Jeżeliby przyjąć, że te zmiany są zasadne to należałoby uznać, iż podobne rozwiązania powinny zostać wprowadzone do wszystkich ministerstw, co wydaje się absurdalnym rozwiązaniem.

Opinia dotycząca projektu ustawy o zmianie ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów

Projekt ustawy należy uznać za zasadny i społecznie pożądany. Jednakże, aby ta procedura dobrze zadziałała i przyniosła odpowiednie efekty, istotne jest usprawnienie administracji publicznej, odpowiedzialnej za wydawanie ww. zaświadczeń.

Opinia dotycząca projektu ustawy o jednorazowym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów w 2019 r.

Projekt ustawy należy ocenić szczególnie negatywnie. Budżet państwa nie stać na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego dla emerytów i rencistów w 2019 r. Takie działanie przyczyni się do jeszcze większego kryzysu finansowego w Polsce. Jednocześnie należy podkreślić fakt, że wypłata jednorazowego świadczenie nie poprawi sytuacji materialnej emerytów i rencistów w dłuższej perspektywie. Stanowić to będzie jedynie jednorazową pomoc dla tych grup społecznych.

Ekspertyza dotycząca projektu ustawy o zmianie ustawy o dostępności

Projekt ustawy wymaga ponownej analizy, gdyż po zapoznaniu się z jego treścią widać, że przepisy tworzone były niedokładnie i wymagają doprecyzowania i wykluczenia wewnętrznych sprzeczności, jak również z innymi aktami prawnymi np. ustawą Prawo zamówień publicznych.

Opinia dotycząca projektu ustawy o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw

Projekt ustawy należy poddać szczegółowym analizom finansowym. Jak wynika z doniesień prasowych, Ministerstwo Finansów odnosi się do proponowanych zmian negatywnie, uznając, że polskie finanse nie mogą pozwolić sobie na wprowadzenie rozszerzenia katalogu podmiotów uprawnionych do pobierania świadczeń 500 +.

Czas na Młodych - rekrutacja do projektu o polityce na rzecz młodzieży

Fundacja Państwo Prawa zaprasza młodych ludzi, w wieku 16-30 lat do udziału w projekcie „Polityka Młodzieżowa 2.0 – czyli nic o nas bez nas”, który ma na celu zwiększenie aktywności w życiu publicznym i obecności w debacie publicznej młodych ludzi.

Polski głos w Europie na Białołęce

22 Maja Fundacja Państwo Prawa wspólnie z Urzędem Dzielnicy Białołęka zorganizowała spotkanie: Polski Głos w Europie. Dlaczego wybory do Parlamentu Europejskiego są tak ważne dla Warszawy?

Polski głos w Europie na Bemowie

8 Maja Fundacja Państwo Prawa wspólnie z Urzędem Dzielnicy Bemowo zorganizowała spotkanie: Polski Głos w Europie. Dlaczego wybory do Parlamentu Europejskiego są tak ważne dla Warszawy?

Polski głos w Europie na Ursynowie

27 kwietnia Fundacja Państwo Prawa wspólnie z Urzędem Dzielnicy Ursynów zorganizowała spotkanie: Polski Głos w Europie. Dlaczego wybory do Parlamentu Europejskiego są tak ważne?

Ekspertyza dotycząca projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw

Projektowane zmiany powinny obejmować wyłącznie rozwiązania zmierzające do wdrożenia do polskiego porządku prawnego przepisów unijnych związanych z tzw. „geoblokowaniem”. Pozostałe zaproponowane w projekcie zmiany, które próbuje się „przeforsować” przy okazji wdrażania prawa unijnego, nie znajdują uzasadnienia. Co więcej, wydaje się, że nie zostały one poprzedzone należytymi analizami, wskazującymi na celowość i zasadność ich wprowadzenia.

Opinia dotycząca projektu ustawy o zawodach pielęgniarki

Proponowane zmiany w Projekcie ustawy są zasadne i rekomenduje się prowadzenie dalszych prac legislacyjnych w tym zakresie. Jednakże, aby zapobiec mogącym powstać problemom, zasadnym wydaje się uregulowanie kwestii związanych z czasem pracy i okresem pracy pielęgniarek i położnych, jak również wykonywania pracy u więcej niż jednego pracodawcy i prawa do korzystania z przedmiotowych dni wolnych.

Opinia dotycząca projektu zmiany niektórych ustaw w związku z ochroną zdrowia i życia dzieci poczętych metodą in vitro

Z punktu widzenia osób, które chciałyby mieć dzieci, Projekt ustawy stanowi drastyczny krok w tył. Medycyna i nauki powinna sprzyjać w naszej prokreacji i wspierać szczególne osoby, które mają z tym problem, z pomocą odpowiednich regulacji prawnych. Wprowadzenie proponowanych przepisów mocno zahamuje dalszy rozwój i wzrost demograficzny, co w konsekwencji będzie miało negatywne skutki dla całego kraju.

Opinia dotycząca projektu ustawy – Prawo zamówień publicznych

Projekt ustawy uwzględnia oczekiwania stron postępowania, uprości i uporządkuje przepisy, poprawi funkcjonowanie całego systemu zamówień. Projekt ustawy należy uznać za zasadny. Jednakże pomimo dobrze sprecyzowanego celu, Projekt ustawy wymaga szeregu doprecyzowań i powinien zostać poddany dalszym szczegółowym analizom.

Ekspertyza dotycząca rozwiązań prawnych zawartych w projekcie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zapobiegania rozpowszechnianiu w Internecie treści o charakterze terrorystycznym

Zaproponowane przez Komisję Europejską zmiany rzeczywiście przyczynić się mogą do zwiększenia bezpieczeństwa na rynku wewnętrznym poprzez przeciwdziałanie rozpowszechnianiu w Internecie treści o charakterze terrorystycznym, to jednak niektóre z zaproponowanych w projekcie rozwiązań budzi istotne wątpliwości w zakresie celowości i zasadności ich wprowadzenia.

Opinia dotycząca projektu ustawy o Funduszu Dróg Samorządowych

Rozwiązanie nazwane Funduszem Dróg Samorządowych było już proponowane latem 2017 roku. Wtedy to miało być ono oparte na wpływach z nowej opłaty paliwowej. Z samej opłaty, miało wpływać ok. 4-5 mld zł w ciągu roku. Jednak tylko połowa tej kwoty w rzeczywistości miała zasilać drogi lokalne. Reszta wspierałaby drogi krajowe.

Ekspertyza dotycząca projektu ustawy o zmianie ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi

Projektodawcy twierdzą, że obowiązek szczepienia jest sprzeczny z podstawowymi prawami obywatela. Jednakże podkreślić trzeba, że Projekt ustawy stoi w rażącej opozycji do wynikającego z treści art. 68 ust. 4 Konstytucji RP obowiązku zwalczania chorób epidemicznych, co stanowi realne zagrożenie dla ochrony zdrowia społeczeństwa. Obowiązkiem państwa jest ochrona i dbanie o jego obywateli.

Opinia dotycząca projektu ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw

Zwiększenie kontroli przez administrację publiczną, jak również zwiększenie sankcji za naruszanie przepisów prawa, być może wzmocni walkę z problemem odpadów w Polsce. Natomiast wskazać jednocześnie należy, iż rząd po raz kolejny odbiera kompetencje samorządom i przenosi je na poziom centralny.

Opinia dotycząca projektu ustawy o zmianie ustawy o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów

Rozwiązania zawarte w Projekcie ustawy należy uznać za zbędne i rekomenduje się nie prowadzenie dalszych prac legislacyjnych nad przedstawionym projektem.

Ekspertyza dotycząca rozwiązań prawnych zawartych w projekcie rozporządzenia PE i Rady ustanawiającego Fundusz Bezpieczeństwa Wewnętrznego

Pozytywnie ocenić należy wszelkie aktywności Komisji Europejskiej zmierzające do poprawy bezpieczeństwa w Unii Europejskiej, to jednak wskazać trzeba, że zaproponowane w projekcie rozwiązania wymagają dalszych analiz pod kątem zasadności i celowości ich wprowadzenia.

Opinie dotyczące projektu ustawy o architektach i inżynierach budownictwa

Poważne zastrzeżenia budzi przepisy dotyczące postępowania dyscyplinarnego i odpowiedzialność za popełnione czyny. Dla przykładu - skutki skreślenia z listy członków izby mają ustawać po upływie 15 lat „od uprawomocnienia się orzeczenia”, a tym samym znów pojawia się prawo osoby ukaranej do ubiegania się o ponowny wpis na listę.

Opinia dotycząca zmian legislacyjnych przedstawionych w projekcie ustawy o zmianie ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych

Zawarte w projekcie przepisy, dostosowujące ustawę do przepisów unijnych, powinny wejść w życie najpóźniej z dniem 11 czerwca 2018 r. W kontekście charakteru zaproponowanych zmian, które w głównej mierze polegają na bezpośrednim wdrożeniu przepisów ww. rozporządzeń, nie znajduje uzasadnienia tak istotne opóźnienie w procesie wdrożenia omawianych przepisów.

Opinia dotycząca projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z e-skierowaniem oraz listami oczekujących na udzielenie świadczenia opieki zdrowotnej

Projekt ustawy ma, w ocenie projektodawców, na celu wprowadzenie ułatwień w postaci elektronizacji całego systemu zdrowotnego co ma przyczynić się do istotnie lepszego jego funkcjonowania. Wystawianie e-skierowań ma przyczynić się do szybszego skorzystania z fachowej pomocy medycznej i zapewnić pacjentom sprawniejsze wpisanie się na kolejkę osób oczekujących. rozwiązania zawarte w Projekcie ustawy należy uznać w większości za uzasadnione z uwzględnieniem, iż projekt wymaga dalszych zmian w toku procesu legislacyjnego.

Opracowanie dotyczące rozwiązań prawnych zawartych w projekcie dyrektywy PE i Rady w sprawie nieuczciwych praktyk handlowych między przedsiębiorstwami w łańcuchu dostaw żywności

Uwzględniając różnorodność regulacji dotyczących nieuczciwych praktyk handlowych w łańcuchu dostaw żywności obowiązujących w różnych państwach członkowskich, uznać za uzasadnione należy przyjęcie na poziomie unijnym aktu prawnego .

Lubuskie Forum Prawa Samorządu Terytorialnego

19 i 20 października serdecznie zapraszamy na Lubuskie Forum Prawa Samorządu Terytorialnego, którego jesteśmy współorganizatorami.

Skrót opinii o Centralnym Porcie Komunikacyjnym

Kontrowersję wzbudza tempo, w jakim prowadzone były prace nad Projektem ustawy i ekspresowe tempo jej uchwalenia. Tak duża i poważna inwestycji powinna zostać poddana wnikliwym analizom, by móc realizować ją w pełni, nie narażając na straty finansowe, luki prawne, które wywołają potem lawinę problemów interpretacyjnych.

Ekspertyza prawna dot. w sprawie szczegółowego przeznaczenia oraz szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej

Ekspertyza prawna dot. projektu Rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i technologii z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie szczegółowego przeznaczenia oraz szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej w ramach programów w obszarze innowacyjnej gospodarki

Ekspertyza dot. projektu ustawy o opiece zdrowotnej nad uczniami

Profilaktyczna opieka zdrowotna nad uczniami będzie finansowana ze środków publicznych pochodzących z kilku źródeł. Z uzasadnienia wynika, że takie rozwiązanie ma służyć zwiększeniu efektywności świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych. Nie wiadomo jednak jak ten cel ma być osiągnięty, gdyż uzasadnienie projektu, poza wylistowaniem źródeł, nie rozwija tematu efektywności finansowania.

Ekspertyza prawna dot. zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych

Zasad ładu korporacyjnego nie cechuje praktyczność. Realizacja powinności i postulatów zawartych w dokumencie powinna być obwarowana sankcjami. Pozbawione tej cechy Zasady stają się dokumentem, którego celowości wprowadzenia trudno się dopatrzeć. Nie wnoszące niczego przepisy niestety nie wpływają na przejrzystości rynku finansowego.

Debata: Wyzwania demokracji: Wolność w czasach populizmu

12 maj 2018
30 maja serdecznie zapraszamy na kolejną debatę z cyklu: Wyzwania demokracji. Podczas spotkania porozmawiamy o wolności w czasach populizmu. Naszymi gościem będzie: Rzecznik Praw Obywatelskich - Adam Bodnar. Spotkanie poprowadzi redaktor Przemysław Szubartowicz. Zaczynamy o godzinie 18.30 w Państwomiasto na ulicy Andersa 29 w Warszawie. Serdecznie zapraszamy.

Walne zgromadzenie Martens Centre

Bierzemy udział w Zgromadzeniu ogólnym Wilfried Martens Centre for European Studies - chadeckich fundacji politycznych całej Europy. Na sali specjalni goście: Joseph Daul przewodniczący EPP - European People's Party i Hans-Gert Pottering - 12 przewodniczący Parlamentu Europejskiego.

Ekspertyza prawna Projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo Spółdzielcze

Projektodawcy odstąpili od zwięzłego chociażby przedstawienia powodów tej decyzji i odrzucenia możliwości „sanowania” obecnie obowiązujących przepisów oraz wskazania argumentów, które przeważyły na korzyść przywrócenia stanu prawnego obowiązującego przed lipcem 2011 r.

Czy Polska zmierza do Polexitu?

Kolejna debata w ramach cyklu: Wyzwania demokracji już za nami. Tym razem dyskutowaliśmy o Polexicie. naszymi gośćmi byli: prof. Roman Kuźniar oraz Paweł Zalewski. Spotkanie poprowadził redaktor Przemysław Szubartowicz. Wszystkim serdecznie dziękujemy za przybycie. Poniżej zapis wideo udostępniony nam przez portal Wiadomo.co

Debata: Wyzwania demokracji: Czy Polska zmierza do Polexitu

22 marca serdecznie zapraszamy na kolejną debatę z cyklu: Wyzwania demokracji. Podczas spotkania porozmawiamy o zagrożeniu Polexitem. Naszymi gośćmi będą: prof. Roman Kuźniar oraz Paweł Zalewski. Spotkanie prowadzi redaktor Przemysław Szubartowicz. Zaczynamy o godzinie 18.30 w Państwomiasto na ulicy Andersa 29 w Warszawie. Serdecznie zapraszamy.

Wolna Polska bliżej Unii Europejskiej

"Polska przyszłość w Europie" - pod takim hasłem 27 lutego 2018 r. zorganizowano w Warszawie konferencję, której gościem specjalnym był David McAllister, wiceprzewodniczący Europejskiej Partii Ludowej, były premier kraju związkowego Dolnej Saksonii, i Grzegorz Schetyna, przewodniczący Platformy Obywatelskiej należącej w Parlamencie Euroepejskim do EPL.

Jesteśmy rzecznikami polskiej sprawy w Unii Europejskiej

We wtorek na warszawskim Uniwersytecie SWPS odbyła się pierwsza debata w ramach Europejskiego Klubu Obywatelskiego, zorganizowana wspólnie przez Fundację Państwo Prawa oraz Fundację Konrada Adenauera w Polsce. Wzięli w niej udział David McAllister, wiceprzewodniczący Europejskiej Partii Ludowej oraz były premier kraju związkowego Dolnej Saksonii, a także Rafał Trzaskowski, również wiceprzewodniczący EPL, poseł Platformy Obywatelskiej, kandydat tej partii na prezydenta Warszawy i były wiceminister spraw zagranicznych ds. Unii Europejskiej. Spotkanie prowadziła dr Renata Mieńkowska-Norkiene, politolog i socjolog z Uniwersytetu Warszawskiego.

Zapraszamy na pierwszy Europejski Klub Obywatelski

Czy po Brexit czeka nas Polexit? Razem Fundacją Konrada Adenauera zapraszamy na pierwszy Europejski Klub Obywatelski z udziałem szefa komisji spraw zagranicznych PE Davida McAllistera oraz posła Rafała Trzaskowskiego. Zaczynamy 27 lutego o godzinie 13.00 w siedzibie Uniwersytetu SWPS.

Projekt finansowania partii politycznych i europejskich fundacji politycznych

13 września 2017 r. Komisja Europejska opublikowała wniosek (projekt) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 1141/2014 z dnia 22 października 2014 r. w sprawie statusu i finansowania europejskich partii politycznych i europejskich fundacji politycznych.

Debata: Wyzwania demokracji: Praworządność na rozdrożu

6 lutego serdecznie zapraszamy na kolejną debatę z cyklu: Wyzwania demokracji. Tym razem zastanowimy się czy praworządność w Polsce jest na rozdrożu.

Analizy prawne z 2017 roku

Przedstawiamy wszystkie analizy prawne, które opublikowaliśmy na naszej stronie w 2017 roku i wszystkim naszym czytelnikom życzymy wspaniałego i pełnego sukcesów 2018 roku!

Wesołych Świąt!

Spokojnych i rodzinnych Świąt Bożego Narodzenia od całego zespołu Fundacji Państwo Prawa

Implementacje dyrektyw PE w kodeksie postępowania prawa karnego

Celem Dyrektywy II jest zapewnienie sprawnego i skutecznego systemu wzajemnej pomocy prawnej w sprawach karnych pomiędzy państwami członkowskimi UE w zakresie czynności dowodowych (dochodzeniowych).

Ekspertyza prawna dotycząca projektu ustawy prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Propozycje takie jak: stała opłata za studia w trakcie całego okresu kształcenia, większa autonomia dla uczelni, chęć zwiększenia dofinansowania dla szkolnictwa wyższego, uregulowanie kwestii wynagrodzenia dla doktorantów należy uznać za ważne i zasługują na poparcie. Jednakże nie wszystkie propozycje zawarte w Projekcie ustawy zasługują na aprobatę.

Ekspertyza prawna dotycząca projektu ustawy o jawności życia publicznego

Projekt ustawy o jawności życia publicznego jest zbyt daleko idący w swoich założeniach, co w konsekwencji może doprowadzić do wielu negatywnych skutków dla organów państwowych, organizacji pozarządowych, jak również dla obywateli.

Demokracja w czasach fakenews

Sposoby walki z dezinformacją i fałszem w Internecie były tematem seminarium „Fake news i dezinformacja. Czy to realne zagrożenie dla demokracji?”, zorganizowanego 10 listopada przez Fundację „Państwo Prawa, Instytut Obywatelski, Gabinet Cieni PO RP oraz Wilfried Martens Centre for European Studies.

Seminarium: Czy dezinfomacja i fake news zabiją demokrację?

Zapraszamy na seminarium, które organizujemy 10 listopada w Sejmie, we współpracy z Instytutem Obywatelskim, Gabinetem Cieni PO raz brukselskim think-tankiem Martens Centre. Wśród panelistów m.in. Bianka Mikołajewska z Oko.Press, europoseł Michał Boni, Ronald Freduenstein z WMCES, Ardkadiusz Marchewka (szef Gabinetu Cyfryzacji, Innowacji i Młodzieży w Gabinecie Cieni PO) i dr Konrad Niklewicz.

Dołączamy do rodziny Wilfried Martens Centre for European Studies

W ubiegłym tygodniu w Brukseli odbyło się zgromadzenie ogólne Wilfried Martens Centre for European Studies. Jednym z punktów spotkania była kandydatura naszego think-tanku, do dołączenia – jako pełnoprawny członek – do rodziny Wilfried Martens Centre for European Studies – chadeckich fundacji politycznych całej Europy. Nasze członkostwo zostało jednogłośnie poparte.

Debata: reforma sądownictwa - relacja

W Sądzie Najwyższym odbyła się debata z cyklu "Wyzwania demokracji", zorganizowana wspólnie przez Fundację Państwo Prawa i portal Wiadomo.co, z udziałem prof. Jadwigi Staniszkis i Prof. Adama Strzembosza. Znana socjolog i były Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego dyskutowali o proponowanej przez PiS tzw. reformie sądownictwa. Debatę poprowadził redaktor naczelny portalu wiadomo.co Przemysław Szubartowicz.

Jak będziemy pracować w przyszłości?

Czy jeśli roboty zabiorą nam pracę, państwo powinno wypłacać nam pieniądze za nic nierobienie? 2 października w siedzibie Instytutu Obywatelskiego wspólnie z Wilfried Martens Centre for European Studies przygotowaliśmy seminarium eksperckie: "Przyszłość pracy – prognozy dla rynku europejskiego".

Debata: Wyzwania demokracji - reforma sądownictwa

18 października, w budynku Sądu Najwyższego, zapraszamy na kolejną debatę z cyklu: Wyzwania demokracji. Tym razem będziemy dyskutować o reformie sądownictwa.

Przyszłość pracy – prognozy dla rynku europejskiego - debata

2 października wspólnie z Wilfried Martens Centre for European Studies przygotowaliśmy seminarium eksperckie: "Przyszłość pracy – prognozy dla rynku europejskiego".

Polsko-Niemieckie Kolokwium Prawa Administracyjnego

W dniach 17-20 września 2017 r. w Warszawie odbyło się XX Polsko-Niemieckie Kolokwium Prawa Administracyjnego - jednym z partnerów wydarzenia była Fundacja Państwo Prawa.

Analiza projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw

Projektowana ustawa umacnia pozycję pracownika, przede wszystkim nadaje mu narzędzie w postaci powództwa o wydanie orzeczenia zastępującego świadectwo pracy – projektowana ustawa porusza także kwestie mobbingu, w praktyce stosunkowo trudnego do udowodnienia.

Analiza projektu ustawy o Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej (OSE)

OSE nie obciąży bez potrzeby samorządów, a koszt uruchomienia funkcjonowania OSE w proponowanym kształcie miałby zostać pokryty z budżetu państwa ze współudziałem środków Unii Europejskiej.

Ekspertyza prawna projektu ustawy o zmianie ustawy o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych

Jak wynika z Oceny Skutków Regulacji dotyczącej Projektu ustawy, zmiana przepisów spowoduje wzrost wydatków obronnych o 117 mld 217 mln zł w ciągu 10 lat. Należy zwrócić uwagę na dotychczasowe nieprawidłowości związane z procesem legislacyjnym. Projekt ustawy nie został przekazany do zaopiniowania m.in. Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych. Zwiększy się również limit stanowisk etatowych żołnierzy do wysokości 200 tys.

Ekspertyza prawna w sprawie projektu ustawy o Funduszu Dróg Samorządowych

Poza obraną ścieżką legislacyjną – projektu poselskiego, umożliwiającego ominięcie konsultacji publicznych oraz okoliczności wymienionych powyżej, wątpliwości przede wszystkim budzą: uzasadnienie projektu - pomijającego istotne społecznie kwestie, pogłębienie stosunkowo wysokiego udziału podatków i opłat w końcowej cenie paliwa oraz wprowadzenie opłaty w praktyce zbieżnej z istniejącą opłatą paliwową.

Ekspertyza prawna dotycząca projektu ustawy prawo wodne

Projekt ustawy należy ocenić negatywnie. M.in. powołanie nowej osoby prawnej Wód Polskich i nałożenie na nią olbrzymiej liczby obowiązków nie jest rozwiązaniem w pełni właściwym. Może dojść do nadmiernego obłożenia i tym samym jej przeciążenia, a konsekwencji czego pojawia się groźba znaczącego wydłużenia czasochłonności realizowanych przez nią zadań.

Ekspertyza prawna oceny zgodności z Konstytucją ustawy o Sądzie Najwyższym

Ustawa gruntowanie modyfikuje funkcjonowanie SN, a także sposób powoływania na stanowiska sędziów SN. Należy podkreślić, że kluczowe prace legislacyjne nad projektem trwały zaledwie jeden dzień. Łącznie zmianom w zakresie struktury działania naczelnego organu władzy sądowniczej w Polsce poświęcono tylko 8 dni. Zbagatelizowano wskazywane przez ekspertów uwagi do projektu oraz protesty obywateli.

Ekspertyza prawna w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy prawo prasowe

W Projekcie ustawy utrzymana zostaje zasada, zgodnie z którą dziennikarz nie może odmówić osobie udzielającej informacji autoryzacji dosłownie cytowanej wypowiedzi. Dodatkowo dziennikarz nie będzie musiał uzyskać autoryzacji wypowiedzi wygłoszonej publicznie, np. podczas konferencji prasowej lub innego rodzaju wystąpienia publicznego osoby udzielającej informacji. Wprowadzone zostaną również terminy na udzielenie autoryzacji.

Analiza prawna projektu ustawy o zmianie ustawy o Policji

Głównym celem Projektu ustawy jest wprowadzenie zmiany zasad ustalania wysokości uposażenia funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej oraz Biura Ochrony Rządu należnego w okresie choroby, osobistego sprawowania opieki nad chorym dzieckiem lub członkiem rodziny poprzez wprowadzenie prawa funkcjonariusza do zachowania 100% uposażenia w przypadku choroby podczas zwolnień lekarskich trwających łącznie nie dłużej niż 30 dni w roku kalendarzowym.

Analiza prawna dotycząca projektu ustawy prawo o elektromobilności i paliwach alternatywnych

Paliwa alternatywne wymagają specjalnej infrastruktury wykorzystywanej do tankowania, ładowania pojazdów samochodowych napędzanych tymi paliwami. Obecny stan prawny nie daje możliwości do jego pełnego wdrożenia, bez przeprowadzenia szeregu zmian w przepisach związanych z tą dziedziną, jak np. w prawie energetycznym, budowlanym itd. Obowiązujący system prawny nie jest gotowy na wprowadzenia tak daleko posuniętych unowocześnień.

Debata: Wyzwania demokracji - oglądaj na żywo!

Tematem debaty będzie: trójpodział władzy. Spotkanie prowadzi redaktor Przemysław Szubartowicz. Zaczynamy o godzinie 19.00 z Warszawskiego Domu Technika NOT. Serdecznie zapraszamy.

Instytut Idei, nr 12, zima/wiosna 2017 r.

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że jesteśmy wydawcą najnowszego Instytutu Idei. Dwunasty numer kwartalnika „Instytut Idei” zatytułowany jest „(S)prawa Polek”.

Debata: Wyzwania demokracji

Fundacja Państwo Prawa organizuje debatę z cyklu: Wyzwania demokracji z udziałem prof. Henryka Domańskiego i prof. Marka Chmaja.

Analiza prawna obecnych regulacji Ustawy o Trybunale Stanu

Dotychczas obowiązujące regulacje nie gwarantują skutecznego funkcjonowania organu konstytucjonalnego władzy sądowniczej, jakim jest Trybunał Stanu, wobec czego niezbędnym staje się uchwalenie nowej Ustawy.

Analiza możliwych zmian w Kodeksie wyborczym

W przypadku wprowadzenia do systemu wyborczego w Polsce tzw. wariantu listy zamkniętej, wybory do Parlamentu Europejskiego stracą przymiot bezpośredniości. Wymóg ten był do tej pory bezsporny w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego

Ocena prawna tzw. Pakietu Demokratycznego

W ramach funkcjonowania Sejmu RP poprzedniej kadencji Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość złożył poselski projekt uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej określany mianem „pakietu demokratycznego”. W zamierzeniu autorów miał on na celu: wzmocnienie autorytetu Parlamentu i jego funkcji kontrolnych; poprawę jakości procesu legislacyjnego; zwiększenie praw opozycji parlamentarnej

Czy nowe regulacje o elektrowniach wiatrowych są zgodne z Konstytucją?

Ustawa z dnia 20 maja 2016 r. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych wprowadziła zasady lokalizowania, budowy i eksploatacji elektrowni wiatrowych. Jednakże regulacje tej ustawy naruszają liczne zasady określone w najważniejszym w Polsce akcie prawnym, jakim jest Konstytucja RP

Powoływanie członków rad nadzorczych niektórych podmiotów prawnych ustawowe regulacje

W obecnym stanie prawnym spółki z udziałem Skarbu Państwa podlegają regulacjom zawartym w Kodeksie spółek handlowych oraz w ustawach szczegółowych. Zasadniczą cechą odróżniającą spółki prywatne od spółek, w których swoje udziały posiada Skarb Państwa, jest charakter SP - jest to abstrakcyjna osoba prawna reprezentowana przez organ polityczny