pl en de

O nas

Fundację Państwo Prawa tworzy grupa prawników, którzy w ramach swojej działalności chcą zajmować się prawem i edukacją prawniczą w sposób otwarty i twórczy. Chcemy dbać o rozwój demokracji, rozpowszechniać oraz wpływać na ochronę wolności i praw człowieka, swobód obywatelskich. Budować płaszczyznę porozumienia i wspólnego działania przedstawicieli różnych zawodów.

Nasz cel to działalność wspomagająca rozwój demokracji i państwa prawa.
Poprzez organizację wykładów, paneli dyskusyjnych, warsztatów czy konferencji wpływamy na rozwój i promocję integracji europejskiej, umacniamy kontakty i współpracę między społeczeństwami, organizacjami pozarządowymi a także podmiotami publicznymi na poziomie krajowym i międzynarodowym.

Za pomocą organizowanych i prowadzonych programów szkoleniowych czy konkursów dla młodzieży szkolnej i akademickiej, wolontariuszy oraz specjalistów różnych dziedzin, chcemy wspomóc rozwój i promocję nauki, edukacji, oświaty i wychowania, ze szczególnym uwzględnieniem edukacji obywatelskiej.

Zależy nam również na zawiązywaniu i prowadzeniu współpracy z organami administracji rządowej, jednostek samorządu terytorialnego i organizacjami pozarządowymi, by móc w pełni realizować cele działalności Fundacji.

Fundacja współpracuje z  wysokiej klasy ekspertami, jak również z innymi podmiotami sektora pozarządowego.  

prof. dr hab. Marek Chmaj

Radca prawny, profesor nauk prawnych, specjalista w zakresie prawa konstytucyjnego, prawa administracyjnego i energetycznego.

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji UMCS (1990-1994 r.) oraz Wydziału Politologii UMCS (1991-1993 r.).

Wykładał na wielu Uniwersytetach krajowych (UMCS, UMK, UWM) i zagranicznych, m.in. w Castellon (Hiszpania), Bari (Włochy), Rydze (Łotwa), Bańskiej Bystrzycy (Słowacja), Barcelos (Portugalia), Sewilla (Hiszpania). Kierownik Katedry Prawa Publicznego na Wydziale Prawa SWPS.

Autor wielu projektów ustaw oraz licznych nowelizacji. Ekspert sejmowej Komisji Nadzwyczajnej do Rozpatrzenia Niektórych Projektów Ustaw z Zakresu Prawa Wyborczego, senackiej Komisji Ustawodawczej oraz senackiej stałej Podkomisji do Spraw Zmian w Konstytucji. Ekspert Instytutu Spraw Publicznych.

Autor lub współautor kilkudziesięciu publikacji książkowych, ponad dwustu innych publikacji oraz kilkudziesięciu opinii prawnych na zlecenie Sejmu, Senatu, Kancelarii Prezydenta RP i wielu ministerstw. Aktywnie działający pro bono: członek Rady Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości. Arbiter w Sądzie Polubownym przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie.

30 kwietnia 2015 odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. 

adw. Jacek Dubois

Adwokat, specjalista w zakresie prawa karnego, w tym w prawie karnym gospodarczym i sprawach o ochronę dóbr osobistych.

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (1986 r.)

Wykładowca prawa karnego materialnego i procesowego. Jest aktywnym publicystą i autorem artykułów o tematyce prawniczej, w tym periodyków, tj. „Na wokandzie”, „Edukacja Prawnicza” i inne.

Występował w roli obrońcy w wielu głośnych procesach karnych. W swojej karierze był również pełnomocnikiem Prezydenta RP, Prezesa Rady Ministrów RP i Marszałka Sejmu RP, a także Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy.

W latach 2012- 2015 był wiceprzewodniczącym Trybunału Stanu. 18 listopada 2015 został wybrany przez Sejm VIII kadencji na członka Trybunału Stanu. 11 grudnia 2015 złożył przed marszałkiem Sejmu ślubowanie i tym samym oficjalnie rozpoczął kolejną kadencję sędziego Trybunału Stanu.

Członek Rady Fundacji im. profesora Bronisława Geremka.

prof. nadzw. dr hab. Andrzej Bisztyga

Prawnik, konstytucjonalista, doktor habilitowany nauk prawnych, profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Zielonogórskiego i Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej im. Wojciecha Korfantego w Katowicach.

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego (1989).

Autor publikacji z zakresu prawa konstytucyjnego oraz praw człowieka, opinii i ekspertyz prawnych dla Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Ministra Sprawiedliwości, Departamentu Strategii i Planowania Polityki Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Departamentu Prawnego i Orzecznictwa Kontrolnego Najwyższej Izby Kontroli, Polskiej Akademii Nauk, Komisji Ustawodawczej Sejmu, Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich Senatu, posłów i senatorów, Związku Zawodowego Górników "Solidarność", Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej, członek Rady Doradczej do spraw Praw Człowieka przy Ministrze Spraw Zagranicznych (2002-2004), ekspert prawny Senatu, ekspert kancelarii adwokackich i radcowskich.

Autor, współautor, redaktor i współredaktor około 170 publikacji (książek, artykułów, opinii i ekspertyz) z zakresu prawa konstytucyjnego oraz praw człowieka. Publikuje w Polsce, na Białorusi, w Czechach, w Kazachstanie, w Niemczech, na Słowacji, w Rumunii, w Turcji, na Ukrainie i na Węgrzech. Publikuje m.in. na łamach: Przeglądu Prawa Konstytucyjnego, Przeglądu Sejmowego, Jura (Węgry), Vestnik Karagandskogo Universiteta (Kazachstan).

Odznaczony Medalem Komisji Edukacji Narodowej (2013) oraz Srebrnym Krzyżem Zasługi (2015).

prof. nadzw. dr hab. Sabina Grabowska

Prawniczka, specjalistka w zakresie prawa konstytucyjnego, systemów politycznych, prawa wyborczego, form demokracji bezpośredniej, odpowiedzialności konstytucyjnej, procedur legislacyjnych w państwach europejskich oraz szeroko rozumianego porównawczego prawa ustrojowego; nauczycielka akademicka związana z Uniwersytetem Rzeszowskim.

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie filia w Rzeszowie (1997r.).

Jest pracownikiem naukowo – dydaktycznym Uniwersytetu Rzeszowskiego na Wydziale Socjologiczno – Historycznym, Instytut Nauk o Polityce, Zakład Teorii Państwa, Prawa i Polityki oraz w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu, Wydział Zamiejscowy w Chorzowie, Zakład Prawa w Biznesie.

Autorka ponad siedemdziesięciu publikacji naukowych, w tym: monografii, rozdziałów w monografiach, artykułów naukowych oraz publikacji takich jak tłumaczenia, recenzje oraz sprawozdania.

prof. nadzw. dr hab. Anna Rakowska – Trela

Adwokat, specjalistka w zakresie prawa konstytucyjnego, prawa wyborczego.

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego (2002 r.).

Pracuje jako adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego oraz na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Wyższej Szkole Ekonomiczno-Humanistycznej w Skierniewicach.

Jest autorką kilkudziesięciu publikacji naukowych z zakresu prawa, bierze czynny udział w konferencjach naukowych, krajowych, jak i międzynarodowych.

Od 2006 roku prowadzi również indywidualną kancelarię adwokacką w Łodzi.

Sprawozdanie merytoryczne za 2018 rok

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji Państwo Prawa w 2018 roku do pobarnia - TUTAJ

Sprawozdanie merytoryczne za 2017 rok

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji Państwo Prawa w 2017 roku do pobarnia - TUTAJ