pl en de

Polityka młodzieżowa - sprawozdanie zatwierdzone

Z przyjemnością informujemy, że otrzymaliśmy z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji informację o przyjęciu i zatwierdzeniu w całości sprawozdania z realizacji projektu „Polityka młodzieżowa 2.0. Nic o nas bez nas”. Projekt, którego celem było zwiększenie aktywności w życiu publicznym i obecności w debacie publicznej młodych ludzi, realizowany był przez Fundację Państwo Prawa od stycznia do końca czerwca 2019 r. W ramach projektu odbył się szereg spotkań warsztatowych oraz konferencja podsumowująca, w których to wydarzeniach wzięło łącznie udział 160 uczestników, w dużej mierze członków młodzieżowych rad miejskich oraz młodych aktywistów.

Analiza projektu ustawy o ustanowieniu Święta Narodowego z okazji Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej

Podsumowując, należy zdecydowanie krytycznie odnieść się do takiego sposobu stanowienia prawa przez polski parlament. Prawdopodobnego pogwałcenia konstytucyjnych zasad prawodawczych nie uzasadnia nawet konieczność sprawnego i pilnego procedowania w związku ze zbliżającą się wówczas 100. rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości.

Opinia dotycząca projektu ustawy o zmianie ustawy o służbie zagranicznej oraz ustawy o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów

Poddać pod wątpliwość należy proponowane zmiany. Objęciem obszernego katalogu podmiotów zobowiązanych do przedkładania oświadczeń lustracyjnych, wydaje się zbyt nadgorliwe. Nie sposób znaleźć uzasadnienia do takiej nowelizacji. Jeżeliby przyjąć, że te zmiany są zasadne to należałoby uznać, iż podobne rozwiązania powinny zostać wprowadzone do wszystkich ministerstw, co wydaje się absurdalnym rozwiązaniem.

Opinia dotycząca projektu ustawy o zmianie ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów

Projekt ustawy należy uznać za zasadny i społecznie pożądany. Jednakże, aby ta procedura dobrze zadziałała i przyniosła odpowiednie efekty, istotne jest usprawnienie administracji publicznej, odpowiedzialnej za wydawanie ww. zaświadczeń.

Opinia dotycząca projektu ustawy o jednorazowym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów w 2019 r.

Projekt ustawy należy ocenić szczególnie negatywnie. Budżet państwa nie stać na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego dla emerytów i rencistów w 2019 r. Takie działanie przyczyni się do jeszcze większego kryzysu finansowego w Polsce. Jednocześnie należy podkreślić fakt, że wypłata jednorazowego świadczenie nie poprawi sytuacji materialnej emerytów i rencistów w dłuższej perspektywie. Stanowić to będzie jedynie jednorazową pomoc dla tych grup społecznych.

Ekspertyza dotycząca projektu ustawy o zmianie ustawy o dostępności

Projekt ustawy wymaga ponownej analizy, gdyż po zapoznaniu się z jego treścią widać, że przepisy tworzone były niedokładnie i wymagają doprecyzowania i wykluczenia wewnętrznych sprzeczności, jak również z innymi aktami prawnymi np. ustawą Prawo zamówień publicznych.

Opinia dotycząca projektu ustawy o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw

Projekt ustawy należy poddać szczegółowym analizom finansowym. Jak wynika z doniesień prasowych, Ministerstwo Finansów odnosi się do proponowanych zmian negatywnie, uznając, że polskie finanse nie mogą pozwolić sobie na wprowadzenie rozszerzenia katalogu podmiotów uprawnionych do pobierania świadczeń 500 +.

Czas na Młodych - rekrutacja do projektu o polityce na rzecz młodzieży

Fundacja Państwo Prawa zaprasza młodych ludzi, w wieku 16-30 lat do udziału w projekcie „Polityka Młodzieżowa 2.0 – czyli nic o nas bez nas”, który ma na celu zwiększenie aktywności w życiu publicznym i obecności w debacie publicznej młodych ludzi.

Polski głos w Europie na Białołęce

22 Maja Fundacja Państwo Prawa wspólnie z Urzędem Dzielnicy Białołęka zorganizowała spotkanie: Polski Głos w Europie. Dlaczego wybory do Parlamentu Europejskiego są tak ważne dla Warszawy?

Polski głos w Europie na Bemowie

8 Maja Fundacja Państwo Prawa wspólnie z Urzędem Dzielnicy Bemowo zorganizowała spotkanie: Polski Głos w Europie. Dlaczego wybory do Parlamentu Europejskiego są tak ważne dla Warszawy?

Polski głos w Europie na Ursynowie

27 kwietnia Fundacja Państwo Prawa wspólnie z Urzędem Dzielnicy Ursynów zorganizowała spotkanie: Polski Głos w Europie. Dlaczego wybory do Parlamentu Europejskiego są tak ważne?

Ekspertyza dotycząca projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw

Projektowane zmiany powinny obejmować wyłącznie rozwiązania zmierzające do wdrożenia do polskiego porządku prawnego przepisów unijnych związanych z tzw. „geoblokowaniem”. Pozostałe zaproponowane w projekcie zmiany, które próbuje się „przeforsować” przy okazji wdrażania prawa unijnego, nie znajdują uzasadnienia. Co więcej, wydaje się, że nie zostały one poprzedzone należytymi analizami, wskazującymi na celowość i zasadność ich wprowadzenia.

Opinia dotycząca projektu ustawy o zawodach pielęgniarki

Proponowane zmiany w Projekcie ustawy są zasadne i rekomenduje się prowadzenie dalszych prac legislacyjnych w tym zakresie. Jednakże, aby zapobiec mogącym powstać problemom, zasadnym wydaje się uregulowanie kwestii związanych z czasem pracy i okresem pracy pielęgniarek i położnych, jak również wykonywania pracy u więcej niż jednego pracodawcy i prawa do korzystania z przedmiotowych dni wolnych.

Opinia dotycząca projektu zmiany niektórych ustaw w związku z ochroną zdrowia i życia dzieci poczętych metodą in vitro

Z punktu widzenia osób, które chciałyby mieć dzieci, Projekt ustawy stanowi drastyczny krok w tył. Medycyna i nauki powinna sprzyjać w naszej prokreacji i wspierać szczególne osoby, które mają z tym problem, z pomocą odpowiednich regulacji prawnych. Wprowadzenie proponowanych przepisów mocno zahamuje dalszy rozwój i wzrost demograficzny, co w konsekwencji będzie miało negatywne skutki dla całego kraju.

Opinia dotycząca projektu ustawy – Prawo zamówień publicznych

Projekt ustawy uwzględnia oczekiwania stron postępowania, uprości i uporządkuje przepisy, poprawi funkcjonowanie całego systemu zamówień. Projekt ustawy należy uznać za zasadny. Jednakże pomimo dobrze sprecyzowanego celu, Projekt ustawy wymaga szeregu doprecyzowań i powinien zostać poddany dalszym szczegółowym analizom.

Ekspertyza dotycząca rozwiązań prawnych zawartych w projekcie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zapobiegania rozpowszechnianiu w Internecie treści o charakterze terrorystycznym

Zaproponowane przez Komisję Europejską zmiany rzeczywiście przyczynić się mogą do zwiększenia bezpieczeństwa na rynku wewnętrznym poprzez przeciwdziałanie rozpowszechnianiu w Internecie treści o charakterze terrorystycznym, to jednak niektóre z zaproponowanych w projekcie rozwiązań budzi istotne wątpliwości w zakresie celowości i zasadności ich wprowadzenia.