pl en de

Analiza projektu ustawy o Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej (OSE)

Analiza projektu ustawy o Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej (OSE)

Projekt ustawy o Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej, opublikowany przez Rządowe Centrum Legislacji dnia 18 lipca 2017 roku proponuje powołanie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej (dalej: „OSE”) - publicznej sieci telekomunikacyjnej, mającej zapewnić przede wszystkim:

  1. powszechny i równy dostęp do nowoczesnej infrastruktury telekomunikacyjnej i usług dostępu do bardzo szybkiego Internetu dla szkół (szkołom podstawowym i ponadpodstawowym usługi dostępu do szerokopasmowego Internetu o przepustowości co najmniej 100 Mb/s);
  2. wyrównanie szans edukacyjnych wszystkich uczniów w Polsce, w szczególności uczniów zamieszkujących tereny o niskiej gęstości zaludnienia.

Wg projektodawców, Ogólnopolska Sieć Edukacyjna, pozwoli na połączenie wszystkich szkół w ogólnopolską sieć teleinformatyczną opartą na już istniejącej fizycznej infrastrukturze szerokopasmowej, jak i infrastrukturze nowopowstałej.

OSE miałoby być przedsiębiorcą telekomunikacyjnym, który realizować będzie zadania określone w ustawie.

OSE nie kieruje się do szkół dla dorosłych, jako program skierowany w pierwszej kolejności do szkół, w których realizowany jest powszechny obowiązek szkolny

Obowiązek wykonywania zadań operatora OSE powierza się Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej (dalej: „NASK”) – Państwowemu Instytutowi Badawczemu, jako jedynemu podmiotowi posiadającemu odpowiednie doświadczenie oraz niezbędne know-how. Zadaniami realizowanymi przez NASK będą:

  • świadczenie szkołom usług dostępu do Internetu;
  • promowanie zasad korzystania z nowych technologii;
  • udostępnianie narzędzi informatycznych.

Projektowana ustawa kształtuje tryb przystępowania poszczególnych szkół do OSE.

Projektowana Ustawa może przysłużyć się kształtowaniu u uczniów umiejętności posługiwania się technologiami informacyjno-komunikacyjnymi (również jeśli chodzi o wyrównywanie szans poszczególnych uczniów) – jest korzystna także z punktu widzenia rozwijania sposobów kształcenia przez nauczycieli.

Zgodnie z założeniami, powstanie OSE nie obciąży bez potrzeby samorządów, a koszt uruchomienia funkcjonowania OSE w proponowanym kształcie miałby zostać pokryty z budżetu państwa ze współudziałem środków Unii Europejskiej.

Zespół ekspertów think-tanku Państwo Prawa