pl en de

Analiza projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw

Projekt ustawy o zmianie ustawy -  Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw, który wpłynął do Sejmu RP dnia 2 czerwca 2017 roku rozszerza ochronę praw pracowniczych.

Proponowane zmiany rozszerzają ochronę pracownika w zakresie dyskryminacji w szczególności poprzez:

  1. takie sformułowanie przepisów, które pozwalało będzie uznać, że każde nieuzasadnione obiektywnymi przyczynami nierówne traktowanie pracowników będzie uznawane za dyskryminację;
  2. zrównanie sytuacji pracownika będącego innym od matki oraz ojca członkiem najbliższej rodziny - korzystającego z urlopu macierzyńskiego bądź urlopu rodzicielskiego, z sytuacją pracownika - ojca wychowującego dziecko;
  3. zniesienie wymogu rozwiązania stosunku pracy w przypadku wystąpienia przez pracownika z powództwem o odszkodowanie z tytułu mobbingu;
  4. zmodyfikowanie regulacji dotyczących wydawania świadectw pracy przez pracodawcę, w szczególności przez wydłużenie terminu do wystąpienia do pracodawcy z wnioskiem o sprostowanie świadectwa pracy (1), umożliwienie pracownikowi wystąpienia z powództwem o wydanie orzeczenia zastępującego świadectwo pracy (2), obostrzenie regulacji w przypadku niewydania pracownikowi świadectwa pracy.

Projektowana ustawa umacnia pozycję pracownika, przede wszystkim nadaje mu narzędzie w postaci powództwa o wydanie orzeczenia zastępującego świadectwo pracy – projektowana ustawa porusza także kwestie mobbingu, w praktyce stosunkowo trudnego do udowodnienia.

Zespół ekspertów think-tanku Państwo Prawa