pl en de

Ekspertyza dot. projektu ustawy o opiece zdrowotnej nad uczniami

Ekspertyza dot. projektu ustawy o opiece zdrowotnej nad uczniami

Nr: UD 349

I. ZAŁOŻENIA I CELE PROJEKTU

Celem projektu ustawy o opiece zdrowotnej nad uczniami jest zapewnienie równego dostępu do profilaktycznej opieki zdrowotnej oraz do opieki stomatologicznej, czyli zapewnienie jednakowego jej poziomu, bez względu na miejsce zamieszkania ucznia i typ szkoły oraz zwiększenie efektywności świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych. Istotnym elementem planowanych zmian w opiece zdrowotnej nad uczniami jest skoordynowanie działań oraz poprawa komunikacji pomiędzy osobami sprawującymi tę opiekę.

Projekt opiera się na założeniu, że profilaktyczna opieka zdrowotna oraz opieka stomatologiczna jest ważną częścią systemu ochrony zdrowia, a od jej sprawności i skuteczności w znacznym stopniu zależy efektywność całego systemu opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą.  Założeniem projektu jest kompleksowość i skoordynowanie działań osób sprawujących opiekę.
W obowiązującym stanie prawnym kwestie stanowiące przedmiot regulacji są uregulowane w wielu aktach prawnych o zróżnicowanej randze. Dla wzmocnienia rangi tej opieki, zdaniem projektodawcy, uzasadnione jest uchwalenie jednej, kompleksowej ustawy, której rolą jest zwiększenie roli  profilaktycznej opieki zdrowotnej oraz opieki stomatologicznej.

II. WNIOSKI

 • Celem projektu ustawy o opiece zdrowotnej nad uczniami jest zapewnienie równego dostępu do profilaktycznej opieki zdrowotnej oraz do opieki stomatologicznej. Jak wskazano w uzasadnieniu projekt zapewnia jednakowy poziom opieki dla wszystkich uczniów, bez względu na miejsce zamieszkania ucznia i typ szkoły.

 • Zgodnie z projektem profilaktyczna opieka zdrowotna nad uczniami dotyczy dzieci i młodzieży objętych obowiązkiem szkolnym do ukończenia 19. roku życia, a w przypadku uczniów szkół specjalnych – do ich ukończenia. Opieką stomatologiczną objęci będą uczniowie do ukończenia 19. roku życia.

 • Wskazana cenzura wiekowa jest kontrowersyjna, biorąc pod uwagę fakt, że część uczniów idących normalnym tokiem nauczania w ostatniej klasie liceum będzie mieć jednak ukończone 19 lat i – zgodnie z projektem – nie będzie się już kwalifikować pod system opieki zdrowotnej. Projekt zatem różnicuje uczniów będących w takiej samej sytuacji (bez powtarzania roku, przerw w nauce), w zależności od tego, czy urodziły się w pierwszej, czy drugiej połowie roku.

 • Środowisko lekarskie podnosi uwagę, że kompleksowa regulacja, aby spełniała cele wskazane w ustawie, powinna objąć również młodsze dzieci w wieku przedszkolnym. Dotyczy to zawłaszcza profilaktycznej opieki stomatologicznej.

 • Profilaktyczną opiekę nad uczniem będzie sprawował, jak wynika z projektu, tak jak dotychczas, lekarz podstawowej opieki zdrowotnej. W szkole profilaktyczną opiekę zdrowotną zapewniać natomiast będzie pielęgniarka środowiska nauczania i wychowania albo higienistka szkolna.

 • Ważnym elementem opieki profilaktycznej nad uczniami jest wzmocnienie opieki stomatologicznej. Pielęgniarka środowiska nauczania i wychowania (albo higienistka szkolna) została wskazana, jako osoba odpowiedzialną za monitorowanie i koordynowanie tej opieki. Do jej zadań należałaby współpraca z lekarzem dentystą, wskazywanie rodzicom możliwości korzystania ze świadczeń zdrowotnych w zakresie stomatologii oraz monitorowanie realizacji zaleceń lekarza dentysty.

 • Obowiązkiem dyrektora, jak wynika z projektu, będzie zapewnienie uczniom dostępu do lekarza dentysty w gabinecie szkolnym albo w gabinecie zlokalizowanym poza terenem szkoły, współpracującym ze szkołą.

 • Projekt zakłada skoordynowanie działań oraz poprawę komunikacji pomiędzy osobami sprawującymi opiekę nad uczniami. Z uzasadnienia wynika, że koordynacja jest istotnym elementem planowanych zmian w opiece nad uczniami. Projekt przewiduje koordynację i współpracę rodziców, pielęgniarkę lub higienistkę, lekarzy, dentystów i dyrektorów szkół oraz organów prowadzących szkoły.

 • Resort zdrowia zaproponował jedną regulację  w miejsce rozproszonych obecnie przepisów, co - jak wynika z uzasadnienia - ma wzmocnić znaczenie profilaktyki w szkołach. Trudno na obecnym etapie stwierdzić czy cel zostanie osiągnięty, jednak na uwagę zasługuje kilka nowatorskich rozwiązań zawartych w projekcie.

 • Do takich rozwiązań należy zaliczyć unormowanie kwestii sprawowania opieki podczas pobytu w szkole nad uczniami przewlekle chorymi i niepełnosprawnym, zbudowanie spójnego systemu monitorowania i opieki zdrowotnej nad uczniami, czy wreszcie określenie roli Instytutu Matki i Dziecka w zakresie wytyczania kierunków i rekomendacji w opiece zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą.

 • Profilaktyczna opieka zdrowotna nad uczniami będzie finansowana ze środków publicznych pochodzących z kilku źródeł. Z uzasadnienia wynika, że takie rozwiązanie ma służyć zwiększeniu efektywności świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych. Nie wiadomo jednak jak ten cel ma być osiągnięty, gdyż uzasadnienie projektu, poza wylistowaniem źródeł, nie rozwija tematu efektywności finansowania.

Zespół ekspertów think-tanku Państwo Prawa