pl en de

Opinia dotycząca projektu ustawy o jednorazowym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów w 2019 r.

W dniu 7 marca 2019 roku został opublikowany na stronie Rządowego Centrum Legislacji projekt ustawy o jednorazowym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów w 2019 r. , dalej jako „Projekt ustawy”. Projekt przedłożony został przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. 

Projekt ustawy ma na celu  wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego, obok pomocy dla emerytów i rencistów, które ma przyczynić się w szczególności do zmniejszenie różnic majątkowych w społeczeństwie.

Projekt ustawy zakłada, że osoby uprawnione do jednorazowego świadczenia pieniężnego otrzymają kwotę 1 100 zł. Świadczenie będzie wypłacane z urzędu w maju 2019 roku.

Osobami uprawionymi będą osoby pobierające emerytury i renty w systemie powszechnym, emerytury i renty rolników, służb mundurowych, emerytury pomostowych, świadczeń i zasiłków przedemerytalnych, rent socjalnych, nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych oraz rent inwalidów wojennych i wojskowych.

Jak wskazują Projektodawcy w uzasadnieniu do Projektu ustawy, jednorazowe świadczenie pieniężne zostałoby wypłacone dla ponad 9,72 mln świadczeniobiorców, w tym dla ok. 6,94 emerytów i 2,62 mln rencistów, w tym 282 tys. rencistów socjalnych. Koszt wypłaty jednorazowych świadczeń pieniężnych to kwota ponad 10,7 mld zł. Jednorazowe świadczenie pieniężne zostanie sfinansowane w ramach zwiększonych wpływów do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, Funduszu Emerytur Pomostowych i Funduszu Pracy oraz w ramach środków pozostających w dyspozycji pozostałych dysponentów poszczególnych części budżetowych.

Mając na uwadze zbliżające się wybory do Parlamentu Europejskiego oraz do parlamentu krajowego, nie sposób odnieść wrażenia, że proponowana tzw. „trzynastka” dla emerytów i rencistów stanowi swoiste przekupstwo wyborcze. Decyzja wypłaty jednorazowego świadczenia została ogłoszona w trakcie konwencji, która odbyła się pod koniec lutego, partia rządząca PiS zaprezentowała kilka nowych postulatów programowych, które następnie zbiorczo zaczęły być nazywane „piątką Kaczyńskiego”.

Dodatkowo, należy zwrócić uwagę na fakt, że polski system emerytalny znajduje się w tej chwili w rzeczywistym kryzysie, dodatkowo pogłębianym przez nieroztropne decyzje polityczne. Obniżenie wieku emerytalnego doprowadziło do konieczności wypłacania świadczeń 300 tysiącom nowych, dodatkowych emerytów w roku 2018, co wiązało się z kosztem w wysokości ok. 7 miliardów złotych.

Przyjmując, że w 2060 roku grupa osób w wieku produkcyjnym będzie się skurczyć z nieco ponad 63 proc. społeczeństwa do niespełna 54 proc. ludności, podczas gdy odsetek ludzi pobierających świadczenia wzrosnąć ma z 18,5 proc. do ponad 30 proc. W warunkach obniżonego wieku emerytalnego, sytuacja ma być jeszcze gorsza – 48,4 proc. ludności w wieku produkcyjnym ma odprowadzać składki na wypłacanie świadczeń grupie 35,8 proc.

Podsumowując, Projekt ustawy należy ocenić szczególnie negatywnie. Budżet państwa nie stać na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego dla emerytów i rencistów w 2019 r. Takie działanie przyczyni się do jeszcze większego kryzysu finansowego w Polsce. Jednocześnie należy podkreślić fakt, że wypłata jednorazowego świadczenie nie poprawi sytuacji materialnej emerytów i rencistów w dłuższej perspektywie. Stanowić to będzie jedynie jednorazową pomoc dla tych grup społecznych.