pl en de

Opinia dotycząca projektu ustawy o zawodach pielęgniarki

Projekt ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej został opublikowany na stronie Rządowego Centrum Legislacji w dniu 13 grudnia 2018 roku, dalej jako „Projekt ustawy”. Projekt przedłożony został przez Ministra Zdrowia. 

Projekt ustawy ma na celu wprowadzenie możliwości skorzystania z urlopu szkoleniowego przez pielęgniarki i położne podnoszące kwalifikacje zawodowe w innych formach niż jest to określone w obecnie obowiązującej ustawie, zgodnie z zakresem obowiązków wykonywanych na danym stanowisku pracy – na jej wniosek i za zgodą pracodawcy – w wymiarze 6 dni roboczych rocznie, płatnego według zasad obowiązujących przy obliczaniu wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy.

Zdaniem Projektodawców, proponowane zmiany wpłyną na wzrost zainteresowania podjęciem pracy oraz poprawę warunków pracy pielęgniarek i położnych w dużych przedsiębiorstwach, w sektorze mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorstw.

Reasumując, należy uznać, że proponowane zmiany w Projekcie ustawy są zasadne i rekomenduje się prowadzenie dalszych prac legislacyjnych w tym zakresie.

Jednakże, aby zapobiec mogącym powstać problemom, zasadnym wydaje się uregulowanie kwestii związanych z czasem pracy i okresem pracy pielęgniarek i położnych, jak również wykonywania pracy u więcej niż jednego pracodawcy i prawa do korzystania z przedmiotowych dni wolnych.