pl en de

Opinia dotycząca projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z e-skierowaniem oraz listami oczekujących na udzielenie świadczenia opieki zdrowotnej

W dniu 17 sierpnia 2018 roku na stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowany został projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z e-skierowaniem oraz listami oczekujących na udzielenie świadczenia opieki zdrowotnej, dalej jako „Projekt ustawy”.

Projekt ustawy przedłożony został przez Ministra Zdrowia. Projekt skierowany został do konsultacji publicznych i opiniowania – uwagi można składać można w terminie 14 lub 30 dni od dnia otrzymania odpowiedniego pisma (w zależności od podmiotu, do którego skierowane zostało pismo) – czyli odpowiednio do końca sierpnia lub do połowy września 2018 r. Projekt ustawy wraz z uzasadnieniem dostępny jest pod adresem.  

Zgodnie z treścią uzasadnienia, w związku z planowanym rozpoczęciem
w IV kwartale 2018 r. pilotażu e-skierowania w ramach realizowanej przez Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, dalej jako „CSIOZ”, Platformy P1, konieczne jest dokonanie modyfikacji części przepisów dotyczących zasad udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w obszarze skierowań. Dotyczy to skierowań w postaci elektronicznej, tzw. e-skierowań oraz modyfikacja rozwiązań dotyczących list oczekujących na udzielenie świadczenia opieki zdrowotnej.

Skierowania będą miały formę elektroniczną w przypadku:

  • świadczenia z zakresu badań diagnostycznych, w tym medycznej diagnostyki laboratoryjnej;
  • skierowania na ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne;
  • skierowania na leczenie szpitalne.

W sytuacji, gdy skierowanie będzie miało postać elektroniczną wówczas będzie uprawniało świadczeniobiorcę do wpisu na listę oczekujących na udzielenie świadczenia oraz otrzymania tego świadczenia od świadczeniodawcy, który zawarł umowę o udzielanie tych świadczeń opieki zdrowotnej, których dotyczy skierowanie. Oprócz tego otrzyma świadczenia opieki zdrowotnej realizowanego wyłącznie na podstawie skierowania, jeżeli świadczenie to będzie finansowane ze środków innych niż środki publiczne. 

E-skierowania nie będą obejmować dokumentów, które nazywane są potocznie skierowaniami albo zaleceniami - dotyczące kierowania pacjentów na różnego rodzaju badania czy konsultacje w ramach już udzielanych tym pacjentom świadczeń opieki zdrowotnej.

Papierowa postać skierowań w dalszym ciągu pozostanie w przypadkach, gdy  będą one wystawiane dla osób o nieustalonej tożsamości, w przypadku braku dostępu do systemu teleinformatycznego Platformy P1 oraz na potrzeby świadczenia opieki zdrowotnej, udzielanego poza granicami kraju.

Projekt ustawy wprowadza zasadę, że pacjent w celu otrzymania danego świadczenia opieki zdrowotnej będzie mógł wpisać się tylko na jedną listę oczekujących u jednego świadczeniodawcy. Pacjenci nie będą mogli zapisać się na więcej niż jedną listę oczekujących na podstawie tego samego skierowania. Podobna zasada będzie obowiązywać w przypadku, gdy pacjent otrzyma więcej niż jedno skierowanie od więcej niż jednego lekarza, na to samo świadczenie opieki zdrowotnej. Natomiast w przypadku pacjentów korzystających ze świadczeń na zasadzie odpłatności będzie istniała możliwość wykorzystania dowolnej liczby skierowań. Świadczenia udzielane opłatnie nie są objęte listą oczekujących na udzielenie świadczenia.

Projekt ustawy ma, w ocenie projektodawców, na celu wprowadzenie ułatwień w postaci elektronizacji całego systemu zdrowotnego co ma przyczynić się do istotnie lepszego jego funkcjonowania.

Wystawianie e-skierowań ma przyczynić się do szybszego skorzystania z fachowej pomocy medycznej i zapewnić pacjentom sprawniejsze wpisanie się na kolejkę osób oczekujących, dzięki możliwości zapisania się jedynie do jednego lekarza na podstawie tego samego skierowania.

Jak wskazuje uzasadnienie do Projektu ustawy e-skierowania nie spowodują dodatkowych kosztów po stronie budżetu państwa. Wprowadzenie świadczeń w postaci elektronicznej ma zostać pokryte ze środków przewidzianych na budowę i rozwój Platformy P1.

Reasumując, rozwiązania zawarte w Projekcie ustawy należy uznać w większości za uzasadnione z uwzględnieniem, iż projekt wymaga dalszych zmian w toku procesu legislacyjnego.

Zespół ekspertów think-tanku Państwo Prawa