pl en de

Opinia dotycząca projektu ustawy o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw

W dniu 19 marca 2019 roku został opublikowany na stronie Rządowego Centrum Legislacji projekt ustawy o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw, dalej jako „Projekt ustawy”. Projekt przedłożony został przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. 

Projekt ustawy ma na celu umożliwienie otrzymywania świadczeń na każdego dziecko do osiągnięcia pełnoletności.

Jak wynika z uzasadnienia do Projektu ustawy wobec poprawiającej się, na skutek działań Rządu, sytuacji budżetu państwa i istotnie większych wpływów do budżetu, możliwe jest objęcie programem „Rodzina 500+” wszystkich dzieci do 18. roku życia. Pozwoli to na poprawę jakości życia wszystkich polskich rodzin mających dzieci na utrzymaniu i stanowi dopełnienie kompleksowej polityki państwa dla polskich rodzin.

Projekt ustawy zakłada również przyznanie świadczenia z programu „Rodzina 500+” w postaci dodatku dzieciom umieszczonym w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

Wprowadzony zostanie szczególny, 3-miesieczny termin, liczony od dnia urodzenia dziecka, na złożenie wniosku o świadczenie wychowawcze na nowo narodzone dziecko. Złożenie wniosku w tym terminie będzie skutkowało przyznaniem świadczenia wychowawczego z wyrównaniem od dnia narodzin dziecka.

Dodatkowo Projekt ustawy stworzy rozwiązanie pozwalające na przyznanie, z zachowaniem ciągłości, świadczenia wychowawczego drugiemu z rodziców dziecka w przypadku śmierci rodzica, któremu świadczenie zostało przyznane na dany okres lub który zmarł przed rozpatrzeniem złożonego wniosku.

Projekt ustawy zakłada także likwidację obowiązku rozstrzygania o przyznaniu świadczenia w drodze decyzji administracyjnej na rzecz rozwiązania na wzór funkcjonującego w programie „Dobry start” – polegającego na wydawaniu informacji o przyznaniu świadczenia.

Mając na uwadze zbliżające się wybory do Parlamentu Europejskiego oraz do parlamentu krajowego, nie sposób odnieść wrażenia, że proponowana zmiana kryterium przyznawania świadczenia 500+ związane są bezpośrednio z prowadzoną kampanią wyborczą.

Projektodawcy wskazują, że objęcie wszystkich dzieci świadczeniami z programu „Rodzina 500+” spowoduje wzrost wydatków z budżetu państwa na rzecz rodzin do poziomu ok. 4% PKB. Będzie to wzrost o 125% wskaźnika udziału wydatków na politykę rodzinną w PKB w stosunku do wydatków z roku 2015. Poziom wydatków na politykę rodzinną stawia Polskę w samej czołówce państw europejskich i jest dowodem na to, że wsparcie rodzin jest priorytetem Rządu.

Podsumowując, Projekt ustawy należy ocenić jako propozycja ważna z punktu widzenia prowadzonej polityki prorodzinnej. Jednakże istotnym elementem tych zmian jest kwestia możliwości finansowania takiego przedsięwzięcia. Z racjonalnego punktu widzenia wydaje się, że budżet państwa nie stać na spełnianie takiego świadczenia pieniężnego Takie działanie może przyczynić się do jeszcze większego kryzysu finansowego w Polsce.

Reasumując, Projekt ustawy należy poddać szczegółowym analizom finansowym. Jak wynika z doniesień prasowych, Ministerstwo Finansów odnosi się do proponowanych zmian negatywnie, uznając, że polskie finanse nie mogą pozwolić sobie na wprowadzenie rozszerzenia katalogu podmiotów uprawnionych do pobierania świadczeń 500 +.