pl en de

Opinia dotycząca zmian legislacyjnych przedstawionych w projekcie ustawy o zmianie ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych

Przedmiotowe opracowanie dotyczy zmian legislacyjnych przedstawionych w projekcie ustawy o zmianie ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych, dalej jako: „projekt”. Projekt został przygotowany przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, a osobą odpowiedzialną za prace legislacyjne w tym zakresie jest Jan Krzysztof Ardanowski, minister rolnictwa i rozwoju wsi. Projekt ustawy wraz z uzasadnieniem i oceną skutków regulacji dostępny jest na stronie.

Głównym założeniem przedstawionego projektu jest dostosowanie powszechnie obowiązujących przepisów prawa do reguł obowiązujących na poziomie unijnym, w szczególności w zakresie systemu kwalifikacji tusz zwierzęcych.

Przygotowany przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi projekt ma na celu wdrożenie do polskiego porządku prawnego następujących aktów prawnych:

  • rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 2017/1182 z dnia 20 kwietnia 2017 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 w odniesieniu do unijnych skal klasyfikacji tusz wołowych, wieprzowych i baranich oraz raportowania cen rynkowych niektórych kategorii tusz i żywych zwierząt (dalej jako: „rozporządzenie 2017/1182”);
  • rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 2017/1184 z dnia 20 kwietnia 2017 r. ustanawiającego zasady stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 w odniesieniu do unijnych skal klasyfikacji tusz wołowych, wieprzowych i baranich oraz raportowania cen rynkowych niektórych kategorii tusz i żywych zwierząt (dalej jako: „rozporządzenie 2017/1184”).

Wskazane powyżej akty prawa unijnego służą określeniu zasad stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 z dnia
17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólną organizację rynków produktów rolnych (dalej jako: „rozporządzenie 1308/2013”).

Projektowana ustawa wprowadza zmiany w ustawie z dnia 21 grudnia 2000 r.
o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (dalej jako: „ustawa”).

Proponuje się dodanie do ustawy przepisu, który umożliwi dobrowolne prowadzenia klasyfikacji tusz w sytuacji, gdy pomimo możliwości zwolnienia
z tego obowiązku, dany podmiot zdecyduje się prowadzić klasyfikację.

Dostosowanie przepisów ustawy do regulacji unijnych w zakresie nieprowadzenia klasyfikacji, poprzez wyeliminowanie możliwości nieprowadzenia takiej klasyfikacji przez podmiot prowadzący rzeźnię, w której ubija się:

  • wyłącznie świnie urodzone i tuczone w tuczarniach tych rzeźni oraz dokonuje się rozbioru wszystkich uzyskanych tusz;
  • niewielkie ilości bydła na podstawie umowy z właścicielem.

Istotne modyfikacje przepisów ustawy dotyczą katalogu kar za naruszenie przepisów ustawy, poprzez jego doprecyzowanie i rozszerzenie.

Reasumując, podstawowym założeniem przedłożonej przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi ustawy jest dostosowanie dotychczas obowiązujących przepisów do wymogów w zakresie systemu klasyfikacji tusz zwierzęcych obowiązujących na poziomie unijnym.

W zasadniczym zakresie projekt nie wprowadza żadnych rozwiązań wykraczających poza materię uregulowaną w przepisach prawa unijnego (w rozporządzeniu 2017/1181 i rozporządzenia 2017/1184).

Skutkiem wdrożenia zaproponowanych zmian będzie ujednolicenie zasad dotyczących systemu klasyfikacji tusz zwierzęcych. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wskazuje także, że poprawne stosowanie systemu klasyfikacji przyczyni się do zwiększenia konkurencyjności gospodarki, ponieważ wpłynie to na poprawność rozliczeń transakcji zakupu zwierząt.

Należy jednocześnie wskazać, że zawarte w projekcie przepisy, dostosowujące ustawę do przepisów unijnych, powinny wejść w życie najpóźniej z dniem 11 czerwca 2018 r. W kontekście charakteru zaproponowanych zmian, które w głównej mierze polegają na bezpośrednim wdrożeniu przepisów ww. rozporządzeń, nie znajduje uzasadnienia tak istotne opóźnienie w procesie wdrożenia omawianych przepisów.

Podsumowując, wskazać należy, że projektowana ustawa ma na celu wyłącznie dostosowanie polskiego porządku prawnego do przepisów unijnych. Pozostałe zmiany zawarte w projekcie mają charakter doprecyzowujący.

Zespół ekspertów think-tanku Państwo Prawa