pl en de

Polsko-Niemieckie Kolokwium Prawa Administracyjnego

Kolokwium poświęcone zostało dwóm obszarom zagadnień: „Nationale undübernationale Mechanismen des Schutzes des Rechtsstaats“ oraz „Die Anwendung des öffentlichen Rechts durch einvernehmliche Lösungen“. W kolokwium uczestniczyli wybitni,polscy i niemieccy, przedstawiciele nauki prawa administracyjnego. W pierwszej częścikolokwium wystąpienia referentów koncentrowały się wokół krajowych i ponadnarodowychmechanizmów ochrony praworządności, ze szczególnym uwzględnieniem kontekstueuropejskich regulacji w tym zakresie.

Część druga poświęcona została w szczególności materialno-prawnym i proceduralnym uwarunkowaniom konsensualnych form działania administracji. W sytuacji ewolucji współczesnych zadań administracji publicznej formy konsensualne stanowią poszerzenie uznanego katalogu prawnych form jej działania, dostarczając administrującym nowych, elastycznych narzędzi. Generują jednocześnie nowe problemy i wyzwania tak dla nauki, jak i praktyki stosowania prawa. Szczegółowe referaty prezentowane podczas obrad kolokwium odnosiły się do rozwiązań przyjętych m.in. w prawie konkurencji oraz prawie ochrony środowiska.